ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ momorecords.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.

 1. Предмет

  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма"Момо Рекърдс" ЕООД, гр. Русе, п.к. 7000, бул./ул. Борисова № 8, ЕИК 206448247, представлявано от Момчил Върбанов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин momorecords.bg, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 2. Характеристики на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  Чл. 2. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет momorecords.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите отЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
  5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
  8. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Ползвателят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
  9. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
 3. Права и задължения на страните

  Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължава:

  1. Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок до 3 работни дни;
  2. При липса на складова наличност от заявената стока ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Ползвателят за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Ползвателят електронен адресили на посочения телефон.
  3. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  4. Договорът с Ползвателят се счита за сключен след приемане от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на заявлението за покупка попълнено правилно от Ползвателят процеса на поръчка.
  5. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължава след получаване на заявление от Ползвателят, да му достави желаната стока или да информира Ползвателят за други обстоятелства, относно заявката му.
  6. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес momorecords.bg
  7. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

  Чл. 4. Ползвателят се задължава:

  1. Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
  2. Да заплати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
  3. Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
  4. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка;
  5. При предаване на стоката, Ползвателят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Ползвателя адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Ползвателя дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателяте длъжен да обезщети ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
  6. В случай, че Ползвателя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
  7. Ползвателят има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
   1. 7.1 Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Ползвателя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
   2. 7.2 Цената, която Ползвателят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
   3. 7.3 При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

  Чл. 5. Връщане на стоката се допуска при следните условия:

  1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНелектронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил провото си на отказ от сключения договор;
  2. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
  3. Ползвателят заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения адрес.
  4. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН си запазва правото да не възстанови заплатената от Ползвателя сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
 4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл. 6. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

  Чл. 7. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен отПолзвателите в момента на регистрацията.

  Чл. 8. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква отПолзвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 5. Разкриване на информацията

  Чл. 9. Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Ползвателя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. е получил изричното писмено съгласие на Ползвателя;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 6. Арбитраж

  Чл.10. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите

Momo Records използва бисквитки за ефективност, анализи и персонализиране, което ни помага да подобрим и да ви предоставим персонализирано съдържание.

За да продължите трябва да приемете. Известие за бисквитки